ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධයින් සදාචාර විරෝධී හා කූට උපක්‍රම මඟින් අන්‍යාගම්වලට හරවා ගැනීම පිළිබඳව පරීක්ෂා කර බලා වාර්තා කිරීම සඳහා පත් කරනු ලැබූ කොමිෂන් සභා වාර්තාව. 2552/2009

Report of the Commission appointed to investigate and report on the conversion of Buddhists in Sri Lanka to other religions through immoral and insidious tactics. 2552/2009