(අතිපූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් දේශිත ධර්ම දේශනා)