ආර්ථික විද්‍යාව ගැඹුරට හැදෑරීමට අපේක්ෂා කරන විශ්ව විද්‍යාලයීය ශිෂ්‍යයන්ගේ අවශ්‍යතාවන් මඳකින් වත් හෝ පිිමැසීම සඳහා ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2505 දුරුතු මස පුර පසලොස්වක පොහෝ දින මහාචාර්ය ඇෆ්.ආර්. ජයසූරිය මහතා විසින් රචනා කොට සීමාසහිත ඇම්.ඩී. ගුණසේන සමාගම විසින් ප්‍රකාශිත කෘතියකි.