නාඳුනන සෙබලුන් විසින් මියයාමට ප්‍රථම ලියාතැබූ ‘රණවිරු කුරුටු ගී’ ඇතුළත් ලොව පළමු කෘතිය.