නාඳුනන සෙබලුන් විසින් මියයාමට ප්‍රථම ලියාතැබූ ‘රණවිරු කුරුටු ගී’ ඇතුළත් ලොව පළමු කෘතිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here