ත්‍රීකුණාමලේ ආනන්ද මහ නාහිමි

බිස-රැස-දෙස පණ ගැන්වූ මහ හෙළයාණෝ

පුනර්භව විශ්වාසය ලොව පුරා වේගයෙන් පැතිරෙයි. එයට හේතු රාශියෙකි. එයින් එකක් නම් සමහරුන්ගේ බුද්ධි විකාශය යි. බුදුජාණන් වහන්සේට පමණක් හිමි සව් නේ ගෙවා දත් නුවණ ලබාගැනීමට සාරසැති කප් ලකත් පැරුම් පිරූ බව අප දහම් පත පොත්හි සඳහන් වේ.