ආචාර්යය ජී. ඒ. ලෙස්ලි ගාමිණී

පෙරවදන

“බෞද්ධයෙකුගේ දිනපොත, නමින් හඳූන ්වනු ලබන මෙම පොත සකස් කර ඇත්තේ එක් දිනකට එක් පිටුවක් පමණක් ක ියවා පසෙකින් තැබීමේ අරම ුණකින ි. සෑම වසරක ම
ජනවාරි මස 1 වන දා සිට දෙසැම්බර් මස 31 වන දා දක්වා වූ දින 366 ක කාලය තුළ සෑම දිනක ම අදාළ දිනට යෙදෙන ධර්ම කරුණ කියවා, තම සිතේ ධාරණය කර ගෙන ස්වකීය ජීවිතය යාන්තමින් හෝ සකස් කර ගැනීමට මෙය ින් යම්කිසි උපදෙසක ් ලබා දෙය ි. ජාත්‍යන්තර වශයෙන් වෙන් වී ඇති දිනයන්හි වැදගත්කමට ද අවධානය යොම ු කරමින් එක් එක් දිනයන්හි වැදගත්කම ගැන ධර්මානුකූල ව සිදු කෙරෙන විග්‍රහයක් මෙයට සංක්ෂිප්ත ව ඇතුළත් කර ඇත. මෙයට විසි පස් වසරකට පෙර පරලෝ සැපත් ගඟබඩ ආරච්චිගේ සිරිසේන දයාබර පියාණන්ටත්, මෙයට විසි හත් වසරකට පෙර පරලෝ සැපත් හෙට්ටිආරච්චිගේ දෝන පේමවතී දයාබර මෑණියන්ටත්, මෙයට වසර තුනකට පෙර පරලෝ සැපත් ජයමාන්න මොහොට්ටිගේ චන්ද්‍රශීලි ජයමාන්න දයාබර මෑණියන්ටත්, මෙයට දෙවසරකට පෙර පරලෝ සැපත් ලියනගේ ප්‍රේමදාස පෙරේරා දයාබර පියාණන්ටත් මෙප ින් බලෙන් අජරාමර නිවන් සැප අත්වේවා!

ආචාර්ය ජී ඒ ලෙස්ලි ගාමිණි
LL.B(Sri Lanka), M.A. (Sri Lanka),
M.Phil(Sri Lanka), Ph.D (Sri Lanka)
විශ්‍රාමික අතිරේක රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
නීතිඥ හා ප්‍රසිද්ධ නොතාරිස්
අංක 546-1ඒ, ඉහළ බියන්විල, කඩවත
0112 976398, 0112 977421, 071 4401579,
[email protected] 

[3d-flip-book id="1355315" ][/3d-flip-book]