ෆොන්සේකා හා වීරසේකර ආනන්දයේ පරණ මිතුරන් දෙදෙනා පාර්ලිමේනිතුවේදී කතා කල යුත්තේ මේ රටට පිළිලයක් වී ඇති දැවෙන ප්‍රශ්න නොවේද?