ආර්ථික විද්‍යාව සමාජ විද්‍යාවකි. එහෙයින් අන්‍ය ‘හුදු’ විද්‍යාවන් මෙන් නොව එය, මත භේද වලට වහා තුඩු දෙයි.