අද මේ අපි විසින් කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ ලංකාවේ බොහෝම වාද විවාද වලට මතිමතාන්තර ලක්වෙච්ච මාතෘකාවක් තමයි සිංහල රාජ්‍ය භාෂාව බවට පත් කිරීම. සමහරු කියන විදිහට ලංකාවේ බොහෝ ප්‍රශ්න ඇතිවුණා සිංහල රාජ්‍ය භාෂාව බවට පත් කිරීම නිසා. ඒ අතර තවත් සමහරු කියනවා ඒක බොරුවක් සිංහල රාජ්‍ය භාෂාව කිරීම නිසා ප්‍රශ්න ඇති වුනාය කියන එක පිළිගන්නට බෑ කියල. කෙසේ හෝ වේවා ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂාව සිංහල බවට පත් කිරීම ලංකාවේ දේශපාලන ඉතිහාසයේ සුවිශේෂ සන්ධිස්ථානයක් ලකුණු කළා.