මෑත යුගයේ ‘පෙරදිග ධර්ම භාණ්ඩාගාරය‘ බවට පත් වූ පැළෑණේ ශ්‍රී වජ්‍රඥාන මහා නායක මාහිමියන් වහන්සේ ගේ චරිතාපදානය පෙළ ගැසීම ප්‍රසාද ජනක කර්තව්‍යයක් විය.

මෙය වූකලි උනිවහන්සේ ගේ උපත, පැවිද්ද, පදවි ලාභය හා අභාවය පිළිබඳ වූ ‘දින දර්ශනයක්‘ හෝ උන්වහන්සේ ගිය ගමන් කළ දේශන ලියූ පොත් හා හැදූ ගෝලයින් පිළිිබඳ ‘නාම වට්ටෝරුවක්‘ හෝ නොවේ. උන්වහන්සේ ගේ චරිත කලාපය, ජීවන කලාපය හා ක්‍රියා කලාපය තුලනාත්මකව අළලා බලා කරන ලද විවේදනාත්මක චරිත කතාන්තරයකි.