මහාචාර්ය ඇෆ්. ආර්. ජයසූරිය

1948 වර්ෂයේ මාර්තු 15 එෆ්. ආර්. ජයසූරිය මහාචාර්යතුමා U.N.O. සංවිධානයට නියෝජිතයකු ලෙස පත්කරවීම සඳහා ලංකා රජය විසින් තීරණයක් කර තිබේ. මේ බව එකල රජයේ පුවත්පත ලෙස සලකන ලද “The Ceylon Observer” පුවත්පතේ මාර්තු 15, 1948 දෙවන පිටුවේ “Political Notes and Comments” යටතේ පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර ඇත. ‍‍

මෙයට අමතරව “The Colombo City News” 1948 මිර්තු 20, 04 වැනි පිටුවේ මේ පිළිබඳව දීරඝ සටහනක් තිබේ. රජය පැත්තෙන් බැලි විට මෙම කාලයේ මෙම තනතුර සඳහා අපේ මහාචාර්යතුමා ඉතා සුදුස්සෙකි. ආර්ථික විද්‍යා විෂයය UNO වැනි ආයතනයකට අවශ්‍ය වන්නටද ඇත. මේ වනවිට මෙරට නිදහස සඳහා සටන ආරම්භ කර තිබේ. රජය පැත්තෙන් මෙම පත්වීම අවශ්‍ය යැයි කල්පනි කලත් මේ වනවිට මහාචාර්යතුමා විශ්ව විද්‍යාලය තුල පමණක් නොව සාමාන්‍ය සමාජයේ දේශපාලන සමාජ කටයුතු පිළිබඳව ක්‍රියාකාරී කටයුතුවල යෙදී සිටියේය. 1947 ප්‍රකට මහා වැඩවර්ජනය වැනි දේට මහාචාර්යතුමා ක්‍රියාකාරී නායකත්වයක් දුනි. විශ්ව විද්‍යාලය තුල පමණක් නොව රට තුලද එතුමාගේ ක්‍රියාකාරකම් රජයට අභියෝගයක් වීමද මෙම තනතුර සඳහා බලපාන්නට ඇත.

එතුමාගේ වැඩ කටයුතු විශ්ව විද්‍යාලයට පමණක් සීමා නොකොට ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයට යොමු වීම ඉදිරි කාලයේ ක්‍රමයෙන් ව්‍යාප්ත වී ඇති බන පෙනේ. 1951 ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ආරම්භක සාමාජිකයෙක් ලෙස ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයට යොමුවීම මෙයින් වැදගත්ය. 1948 එතුමා UNO ආයතනයට යැවීමට එකල රජය යොමු වුණේ එතුමාගේ මෙරට ක්‍රියාකාරකම් වලක්වාලීමට බව පැහැදිලිය.